Algemene Voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN METDEZON B.V.

1. Definities

1.1 MDZ: de besloten vennootschap MetDeZon B.V. tevens handelend onder de naam Zonnepanelen.nl, statutair gevestigd te (1483 GA) De Rijp aan De Volger 6, alsmede de aan MDZ gelieerde vennootschappen.

1.2 De Opdrachtgever: de partij met wie MDZ een Overeenkomst aangaat betreffende het leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten.

1.3 De Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.4 Partijen: MDZ en de Opdrachtgever.

1.5 Goederen: de producten die door MDZ aan de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet alleen) complete systemen voor het opwekken van zonne-energie, alsmede (losse) (losse) zonnepanelen, omvormers, batterijen, montage- en installatiemateriaal.

1.6 Diensten: de door of namens MDZ in opdracht van de Opdrachtgever te verrichten diensten, al dan niet met betrekking tot de Goederen. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet alleen) installatie/montagewerkzaamheden en onderhouds-, ondersteunings-, controle-, en inspectiewerkzaamheden.

1.7 Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen betreffende door of namens MDZ aan de Opdrachtgever leveren Goederen en/of te verrichten Diensten.  

1.8 Schriftelijk: op papier of (eventueel als gescand bestand) per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en (reeds bestaande) overeenkomsten tussen MDZ en de Opdrachtgever. Niet alleen MDZ, maar ook medewerkers en directie van MDZ alsmede personen of bedrijven die bij de uitvoering van een Overeenkomst door MDZ zijn ingeschakeld of betrokken, kunnen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden een beroep doen.

2.2 De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en MDZ, alsmede met de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op (toekomstige) Overeenkomsten tussen aan de Opdrachtgever gelieerde vennootschappen en MDZ.

2.3 MDZ wijst de algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.4 Afwijking van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen.

2.5 Voor zover een bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet (geheel) rechtsgeldig mocht blijken, doet dat niet af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. De niet geldende bepaling wordt geacht van rechtswege te zijn vervangen door een wel geldige bepaling die qua rechtsgevolg zoveel als mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.

2.6 Indien MDZ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MDZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden te verlangen.

3. Aanbod

3.1 De offerte van MDZ geldt als een aanbod. Elk aanbod is vrijblijvend, tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen. Het aanbod is tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt en tenzij een aanbod wordt ingetrokken.

3.2 MDZ is gerechtigd om aanvragen c.q. uitnodigingen tot het doen van een aanbod / offerte zonder opgave van redenen te weigeren. MDZ is gerechtigd om aanbiedingen op ieder moment in te trekken.

3.3 De offerte is gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen. Mondeling gedane toezeggingen binden MDZ niet.

3.4 Indien door MDZ al dan niet bij het doen van het aanbod een model, ontwerp, tekening of visualisatie is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De geleverde Goederen kunnen afwijken van het eerder getoonde model, ontwerp, tekening of visualisatie. Dit levert geen non-conformiteit op.

3.5 Kennelijke fouten in de offerte, website, opdrachtbevestiging, advertentie etc., binden MDZ niet.

3.6 De Opdrachtgever dient de informatie uit de offerte en overige aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet openbaren of voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden.

3.7 Indien er geen Overeenkomst tot stand komt, dienen alle aanbiedingsdocumenten op eerste verzoek van MDZ terstond door de Opdrachtgever voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van MDZ.

3.8 Indien er geen Overeenkomst tot stand komt en door MDZ kosten zijn gemaakt ten behoeve van het doen van het aanbod c.q. het opstellen van de offerte (onder andere maar niet alleen voor bestudering van gegevens, een schouwing, overleg, advisering en dergelijke werkzaamheden), dan is MDZ gerechtigd om deze kosten tegen een uurtarief van € 80 exclusief btw bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling geldt niet indien de Opdrachtgever een Consument is. 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Indien MDZ een aanbod als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever. Aanvaarding geschiedt in beginsel door 1) ondertekening van de offerte; of 2) een Schriftelijk akkoord waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand worden gewezen; of 3) een mondeling akkoord, gevolgd door de overeengekomen aanbetaling.

4.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is MDZ daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MDZ anders aangeeft.

4.3 Indien MDZ geen Schriftelijke of mondelinge aanbieding heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat MDZ een Schriftelijke of mondelinge opdracht c.q. instructie van de Opdrachtgever binnen veertien dagen Schriftelijk heeft aanvaard.

4.4 Uit het handelen van Partijen kan ook blijken dat aanbod en aanvaarding op andere wijze hebben plaatsgevonden, ten gevolge waarvan eveneens een rechtsgeldige Overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien MDZ aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst en de Opdrachtgever daar niet onverwijld tegen protesteert.

4.5 Mondelinge of Schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van MDZ binden MDZ alleen indien en zodra deze Schriftelijk worden bevestigd door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van MDZ.

4.6 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Goederen en mankracht.

5. Schouwing

5.1 Indien MDZ dit noodzakelijk acht, is zij gerechtigd om op ieder gewenst moment, zowel voorafgaand als na het tot stand komen van een Overeenkomst, gerechtigd om een schouwing te (laten) uitvoeren. Deze schouwing vindt in beginsel plaats op locatie bij de Opdrachtgever, maar kan ook op afstand geschieden. Deze schouwing heeft als doel om te beoordelen of de gewenste opstelling mogelijk is c.q. of de Goederen op het dak (dan wel op de andere gewenste locatie) passen en of montage/bevestiging mogelijk is. Daarbij wordt gekeken naar onder andere de ruimte, de hellingshoek etc.

5.2 De schouwing is uitdrukkelijk geen bouwkundige of technische keuring van het dak (dan wel de andere gewenste locatie). MDZ controleert slechts of de opstelling mogelijk is c.q. de Goederen passen en kunnen worden gemonteerd, maar MDZ is niet in staat om een oordeel te geven over de staat of de draagkracht van het dak. De Opdrachtgever is hiervan op de hoogte. Aan het oordeel van MDZ dat het dak geschikt is voor de opstelling c.q. het plaatsen / monteren van de Goederen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. MDZ aanvaardt wat dit betreft geen enkele aansprakelijkheid.

6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien meerdere personen en/of ondernemingen c.q. vennootschappen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens MDZ aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en betalingsverplichtingen.

 

7. Prijzen en prijswijziging

7.1 Tenzij anders aangegeven in de offerte, zijn de genoemde prijzen exclusief omzetbelasting, exclusief transportkosten en exclusief verpakkingsmateriaal. Indien de Opdrachtgever een Consument is, zijn al deze componenten inbegrepen in de vermelde prijs.

7.2 Alle prijzen en tarieven zijn, tenzij anders is vermeld, gebaseerd op een normale werkweek (van MDZ) van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die – op verzoek van Opdrachtgever – worden verricht buiten de normale arbeidstijden van MDZ, worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen. Bij gebreke hiervan geldt een toeslag van 30%.

7.3 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, zoals kostprijsfactoren, dan is MDZ gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever. Onder kostprijsfactoren worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen, belastingen, invoerrechten, heffingen, of andere lasten van overheidswege, en factoren die een oorzaak vinden in de stijging van grondstoffen, inkoopprijzen van Goederen, energieprijzen, transportkosten, lonen en dergelijke andere zaken, ongeacht of deze bij het aangaan van de Overeenkomst voorzienbaar waren.

7.4 Het bepaalde in artikel 7.3 geldt ook indien de Opdrachtgever een Consument betreft, doch enkel indien de betreffende omstandigheden redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst in de zin van artikel 4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Indien MDZ de overeengekomen prijs binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst wenst te verhogen, dan is de Consument bevoegd om de Overeenkomst binnen veertien dagen nadat MDZ de Consument van de prijswijziging op de hoogte heeft gesteld, Schriftelijk te ontbinden. De Consument heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

 

8. Bedenktijd

8.1 Indien de Opdrachtgever een Consument is en de Overeenkomst een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte in de zin van artikel 6:230g lid 1 BW betreft, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Ten aanzien van te leveren Diensten geldt dat de termijn aanvangt op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst in de zin van artikel 4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Ten aanzien van Goederen geldt dat de termijn aanvangt op het moment dat de (laatste deellevering van) de Goederen door de Consument zijn (is) ontvangen.

8.2 Indien de Consument gebruik wenst te maken van de bedenktijd, kan de Consument dat Schriftelijk binnen de bedenktijd aan MDZ kenbaar maken. De Consument kan daarbij gebruik maken van het model herroepingsformulier dat onderaan deze Algemene Leveringsvoorwaarden te vinden is.

8.3 Indien de Overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de levering van Goederen en/of indien de Goederen wel zijn geleverd maar nog niet zijn gemonteerd, draagt de Consument zorg voor deugdelijke retourzending. In overleg kunnen Partijen overeenkomen dat MDZ de Goederen ophaalt, MDZ is daar echter niet toe verplicht. De kosten voor retourzending komen te allen tijde voor rekening van de Consument.

8.4 Indien de Goederen reeds door MDZ zijn gemonteerd, komen de kosten voor montage alsmede de kosten voor demontage door MDZ voor rekening van de Consument. De demontagekosten bedragen € 80,- per zonnepaneel. Na ontvangst van het herroepingsformulier zal MDZ contact opnemen voor het maken van een afspraak voor de demontage. De Consument ontvangt het aankoopbedrag van de Goederen minus de kosten voor (de)montage binnen 30 dagen retour.

8.5 In geval van herroeping op grond van dit artikel is MDZ niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken die door de montage en/of de verwijdering van de Goederen zijn aangetast, in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hieronder wordt tevens de verkleuring van dakpannen verstaan.

8.6 Geen recht van ontbinding bestaat in de gevallen als bedoeld in artikel 6:230p BW, waaronder maar niet alleen maatwerk (zonnepanelen)systemen die zijn ontworpen volgens specificaties van de Consument.

 

9. Betaling

9.1 Alle facturen dienen door de Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de offerte of in de Overeenkomst omschreven betalingscondities/betalingsschema. Betaling dient steeds conform betalingsschema en/of binnen twee weken na de datum van de factuur plaats te vinden, tenzij anders Schriftelijk is overeengekomen.  MDZ is steeds gerechtigd om deelfacturen te versturen.

9.2 MDZ is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling c.q. een voorschot dan wel een volledige vooruitbetaling te verlangen.

9.3 Er bestaat aan de zijde van de Opdrachtgever geen recht op verrekening of opschorting van betaling, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

9.4 Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever na aanvaarding van het aanbod altijd 100 % van de koop/aanneemsom onverwijld aan MDZ voldoen.

9.5 Bij twijfel over de liquiditeitspositie c.q. kredietwaardigheid van de Opdrachtgever is MDZ gerechtigd om additionele eisen te stellen met betrekking tot vooruitbetaling, dan wel te verlangen dat zekerheid wordt verstrekt door middel van het vestigen van een pandrecht, een bankgarantie of een depotstelling.

 9.6 Indien de Opdrachtgever dit weigert is MDZ gerechtigd om haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te beëindigen, onverminderd het recht van MDZ om vervangende schadevergoeding te vorderen.

9.7 De betalingstermijn heeft te gelden als een fatale termijn. Eventueel overeengekomen, dan wel medegedeelde, opvolgende betalingstermijnen (bijvoorbeeld uitstelverlening) gelden ook telkens als een fatale termijn.

9.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever aan MDZ een boeterente verschuldigd van 1.5 % per maand. Tevens is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15 % over het factuurbedrag.

9.9 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

10. Leveringsconditie en termijnen, afzeggen afspraak

10.1 Levering geschiedt volgens de leveringsconditie ‘Af Magazijn’, tenzij de Opdrachtgever een Consument betreft. In dat geval geldt dat het risico overgaat nadat de Goederen door MDZ zijn geleverd op het door de Consument aangegeven adres.

10.2 De door MDZ aangegeven termijnen voor levering en montage van Goederen dan wel het verrichten van (losse) Diensten zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aangegeven termijnen zijn echter altijd indicatief en kunnen daarom niet worden aangemerkt als fatale termijnen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de weeromstandigheden niet toelaten dat de Goederen (op het dak) kunnen worden gemonteerd, de betreffende monteur ziek is, de leverancier van MDZ de Goederen niet op tijd heeft geleverd en/of dat Goederen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn vanwege krapte op de markt. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt MDZ niet in verzuim en geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan dus geen aanspraak maken op schade bestaande uit bijvoorbeeld opgenomen vrije dagen, gemiste winst of hogere energiekosten / verminderde besparingen.

10.3 De Opdrachtgever kan de afspraak voor het leveren en monteren van de Goederen dan wel het verrichten van de Diensten, tot 72 uur voor aanvang daarvan kosteloos verzetten. Indien de Opdrachtgever de afspraak binnen 72 uur voor de afspraak wenst te verzetten, is MDZ gerechtigd om € 250,- bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. MDZ zal dergelijke kosten in beginsel niet in rekening brengen indien naar haar oordeel sprake is een gewichtige, onvoorziene omstandigheid aan de zijde van Opdrachtgever zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

11. Uitvoering en voltooiing, koppeling Wifi

11.1 Tenzij ander is overeengekomen in de Overeenkomst, worden de door MDZ geleverde Goederen door de Opdrachtgever zelf gemonteerd.

11.2 Indien montage van de Goederen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, is de Overeenkomst voltooid zodra MDZ aangeeft dat er (weer) sprake is van een werkend systeem voor het opwekken van zonne-energie. Daarvan is, tenzij anders overeengekomen, sprake indien 1) het aantal zonnepanelen zoals is overeengekomen in de Overeenkomst is gemonteerd en 2) de omvormer is aangesloten op het lichtnet en in staat is om wisselstroom te produceren en 3) de app voor het monitoren van het systeem is geïnstalleerd.

11.3 Naast installatie van de app, zal MDZ de Opdrachtgever eenmalig assisteren bij het koppelen van het systeem met het Wifi netwerk van de Opdrachtgever. MDZ is hiervoor echter afhankelijk van de aanwezigheid en de sterkte van de Wifi van de Opdrachtgever. Op MDZ rust daarom alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

11.4 Indien zich op enig later moment problemen voordoen ten aanzien van de koppeling met het Wifi netwerk, al dan niet veroorzaakt door wijzigingen in de internetaansluiting (provider) of randapparatuur (modem) is de Opdrachtgever hier zelf voor verantwoordelijk.

11.5 MDZ is gerechtigd om in delen (op) te leveren.

11.6 MDZ heeft recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

11.7 MDZ voert de werkzaamheden zoveel mogelijk uit binnen reguliere werktijden, doch is zij gerechtigd om de werkzaamheden buiten reguliere werktijden uit te laten voeren indien zij dat nodig acht en zij de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte heeft gesteld. De Opdrachtgever dient hier medewerking aan te verlenen.

12. Verplichtingen Opdrachtgever, voorzieningen werkplaats

12.1 De Opdrachtgever dient aanwezig te zijn op het moment van levering van de Goederen en bij het verrichten van de montage/installatiewerkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat MDZ de werkzaamheden ongestoord en op een veilige en verantwoorde wijze kan uitoefenen.

21.2 De Opdrachtgever dient te beschikken over een hoofdmeter die energie kan terugleveren en over een internetaansluiting.

12.3 Zowel binnen- als buiten reguliere werktijden draagt de Opdrachtgever zorg voor de kosteloze beschikking over een vrije toegang tot het terrein, zowel het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, alsmede voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte opslagruimte aldaar.

12.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar de montage/installatie werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Opdrachtgever is verplicht MDZ, haar personeel en de door haar ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

12.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de aangewezen plaats van opstelling voor de opslag en montage van de Goederen. De Opdrachtgever controleert onder andere tijdig of het dak in goede constructieve staat is en geen gebreken vertoont. Hieronder wordt in ieder geval begrepen dat het dakbeschot en de dakbedekking niet rot zijn of anderszins in een slechte staat verkeren.

12.6 De Opdrachtgever garandeert de afwezigheid van asbest voor aanvang van de werkzaamheden.

12.7 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht, MDZ tijdig maar kosteloos kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen zoals elektriciteit, (drink)water, en toiletvoorzieningen.

12.8 De Opdrachtgever is buiten de werktijden/aanwezigheid van MDZ verantwoordelijk voor de Goederen en overige eigendommen van MDZ zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die voor het werk zijn aangevoerd.

12.9 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij tijdig beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden of het gebruik van installaties waarvan is overeengekomen dat die door of namens haar ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal MDZ naar vermogen de Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen.

12.10 Zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de Opdrachtgever een zelfstandige verplichting om direct alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de Overeenkomst door MDZ. Voorts is de Opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke MDZ overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, direct in de gewenste vorm en op de gewenste wijze tot haar beschikking te stellen.

12.11 Indien door de niet-naleving van het bepaalde in onderhavig artikel (vertragings)schade ontstaat, is Opdrachtgever voor deze schade jegens MDZ aansprakelijk. Onverminderd het recht van MDZ op volledige schadevergoeding, geldt dat alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel van MDZ worden verrekend op basis van een tarief van € 80,- per uur.

13. Meer- en minderwerk.

13.1 Meer- en minderwerk dient in beginsel Schriftelijk tussen MDZ en de Opdrachtgever worden overeengekomen.

13.2 Noodzakelijk meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door MDZ Schriftelijk worden medegedeeld. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de aangepaste levertijd, tenzij de Opdrachtgever onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt.

13.3 Indien meerwerk mondeling is overeengekomen en een Schriftelijke mededeling in de zin van het vorige lid achterwege is gebleven, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het meerwerk zodra MDZ met de uitvoering van het meerwerk is begonnen en de Opdrachtgever niet onverwijld heeft geprotesteerd. De Opdrachtgever draagt hiervan de bewijslast.

14. Specifieke bepalingen ten aanzien van huurkoopovereenkomsten

14.1 De Opdrachtgever is op eerste verzoek van MDZ gehouden om mee te werken aan een kredietwaardigheidscontrole. De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en informatie volledig en naar waarheid op te geven. Indien blijkt dat de Opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, is MDZ gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die MDZ als gevolg daarvan lijdt, waaronder maar niet alleen schade wegens gederfde winst over toekomstige termijnen, waardevermindering van het product, (de)montagekosten en administratiekosten.

14.2 De door de Opdrachtgever aan MDZ verschuldigde koopsom van de Goederen, evenals het afbetalingsschema is vastgelegd in de huurkoopovereenkomst.

14.3 Het niet goed functioneren van de Goederen levert geen reden op tot vermindering van de uit hoofde van de huurkoopovereenkomst verschuldigde bedragen.

14.4 De Opdrachtgever houdt het product voor eigen rekening en risico onder zich. De Opdrachtgever verplicht zich het product regelmatig en vakkundig te laten onderhouden. De Opdrachtgever verplicht zich het product voldoende te verzekeren bij een maatschappij naar keuze. De Opdrachtgever is bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst verplicht of althans zo spoedig mogelijk de verzekeraar mededeling te doen van het eigendomsrecht van MDZ en een bewijs hiervan aan MDZ ter hand te stellen.

14.5 De Opdrachtgever is verplicht tenietgaan of verlies van het product schriftelijk aan MDZ te melden.

14.6 De Opdrachtgever is verplicht aan MDZ of door haar in te schakelen derden gelegenheid te verschaffen het product te onderzoeken.

15. Garantie

15.1 De voorwaarden en termijnen van de door MDZ te verstrekken garanties op de door haar geleverde Goederen en Diensten volgen, indien van toepassing, uit de Overeenkomst. De door leveranciers aan MDZ gegeven (fabrieks)garanties op Goederen zullen steeds aan de Opdrachtgever worden overgedragen.

15.2 Voorwaarde voor een beroep op herstel/vervanging onder de verstrekte garantie is dat steeds is voldaan aan het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

15.3 Geen garantie geldt voor gebreken welke:  

 • geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een gebrekkige dakconstructie dan wel aanpassingen aan de dakconstructie.
 • Hieronder vallen ook verzakkingen en instortingen; 
 • geheel of gedeeltelijk het gevolg is van extreme weersomstandigheden, zoals maar niet alleen tornado’s en windhozen; 
 • geheel of gedeeltelijk het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Goederen; waaronder onder meer wordt verstaan het niet in acht nemen van gegeven instructies en al hetgeen in een eventuele gebruiksaanwijzing is opgenomen; 
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de Opdrachtgever zelf of door derden; 

15.4 Tenzij de garantie betrekking heeft op (de deugdelijkheid van) installatiewerkzaamheden door of namens MDZ, vallen voorrijkosten en arbeidsloon niet onder de garantie.

15.5 De vermogensgarantie die door MDZ wordt verstrekt betreft uitdrukkelijk geen opbrengstgarantie. De opbrengst van de geleverde Goederen c.q. de hoogte van de energiebesparing door of vanwege de geleverde Goederen is namelijk afhankelijk van diverse externe factoren waar MDZ geen invloed op heeft, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) wijzigende energieprijzen, weersomstandigheden, zonne-uren, groei van flora en/of verbouwingen door derden of de Opdrachtgever zelf die schaduw werpen op de zonnepanelen, enzovoorts. Voorts kunnen besparingsmogelijkheden beïnvloed worden door nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. MDZ is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever vanwege verminderde of tegenvallende opbrengsten en besparingen, al dan niet als gevolg van voornoemde externe factoren of nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving.

15.6 MDZ herstelt gebreken, storingen en/of defecten die onder de garantie vallen binnen een redelijke termijn. MDZ is niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever gedurende de periode dat sprake is van een gebrek. Hieronder valt in ieder geval (maar niet uitsluitend) schade wegens gemiste energiebesparingen c.q. hogere energiekosten of inkomensverlies.

15.7 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt en het probleem niet onder de garantie valt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Opdrachtgever.

15.8 Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

16. Klachttermijn

16.1 De Opdrachtgever wordt geacht om gebreken en/of klachten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst steeds binnen één week na het ontstaan daarvan te ontdekken én aan MDZ Schriftelijk te hebben medegedeeld. In deze Schriftelijke mededeling dient de Opdrachtgever gemotiveerd en gedetailleerd melding te maken van de gestelde tekortkoming, op straffe van verval van recht.

16.2 Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 een termijn van 2 maanden waarbinnen de Consument wordt geacht om gebreken/klachten te constateren.

16.3 Na de ontvangst van de Schriftelijke mededeling in de zin van dit artikel zal MDZ de gegrondheid van de klacht onderzoeken. Indien zij meent dat de klacht van de Opdrachtgever gegrond is en onder de garantie valt als bedoeld in artikel 15, dient MDZ door de Opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld om het gebrek te herstellen.

16.4 Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens MDZ. De Opdrachtgever heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

 

17. Opschorting en ontbinding in geval van faillissement

17.1 MDZ is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, in de gevallen dat de Opdrachtgever haar vrije beschikking of haar inkomen of vermogen verliest, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

17.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of beëindigd, zijn de vorderingen van MDZ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MDZ nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

17.3 MDZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat MDZ de Overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat MDZ de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort of beëindigd.

 

18. Intellectueel eigendom

18.1 De Opdrachtgever erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Goederen, waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Goederen, berusten bij MDZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

18.2 De Opdrachtgever zal zich onthouden van een inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten en vrijwaart MDZ voor aanspraken van derden.

 

19. Aansprakelijkheid

19.1 MDZ is jegens de Opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is MDZ niet aansprakelijk voor schade:

 • bestaande uit inkomstenverlies, verminderde besparingen en/of hogere energiekosten, ongeacht waardoor deze schade is ontstaan, dus ook niet indien deze schade is ontstaan als gevolg van een defect aan de zonnepanelen, de omvormer of een enig ander onderdeel behorende bij het systeem voor het opwekken van zonne-energie,
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een gebrekkige dakconstructie. Hieronder vallen ook verzakkingen en instortingen;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van extreme weersomstandigheden, zoals maar niet alleen tornado’s en windhozen;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Goederen; waaronder onder meer wordt verstaan het niet in acht nemen van gegeven instructies en al hetgeen in een eventuele gebruiksaanwijzing is opgenomen;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van normale slijtage of onderhoud en/of enige andere aanpassing dat/die niet door MDZ is uitgevoerd;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het nalaten van het plegen van regulier onderhoud;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het aanbrengen van wijzigingen aan het dak of de draagconstructie van het gebouw;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de Opdrachtgever zelf of door derden;
 • bestaande uit een vrij kleine afwijking in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welk in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
 • welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van transportmoeilijkheden, brand, handelsverboden, gewelddadige of gewapende acties en storingen in energievoorzieningen of in apparatuur of programmatuur van MDZ of derden.

19.2 Evenwel geldt dat indien MDZ verzekerd is voor directe schade en de verzekering dekking verleent, de aansprakelijkheid van MDZ met betrekking tot de directe schade in dat geval in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de uitkering van de betreffende verzekering, indien er ondanks de onderhavige bepaling wel sprake mocht zijn van aansprakelijkheid voor directe (zaak)schade.

19.3 MDZ is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade (zijnde alle schade anders dan zaakschade aan de door de Opdrachtgever geleverde zaak, waaronder gederfde winst, gederfde omzet, reputatieschade, misgelopen kansen en besparingen, extra gemaakte kosten, opgenomen vrije dagen). Voorts is MDZ niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie, medewerking of materialen door de Opdrachtgever.

19.4 Indien MDZ toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MDZ beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MDZ gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van MDZ beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

19.5 Slechts in het geval dat er aan de zijde van MDZ sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, kan MDZ geen beroep doen op de onderhavige beperking van aansprakelijkheid.

19.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Opdrachtgever het ontstaan van de schade onverwijld, maar in ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan van de schade, bij MDZ heeft gemeld. Vervolgens moet binnen 1 jaar een procedure jegens MDZ aanhangig zijn gemaakt door de Opdrachtgever. Een en ander op straffe van verval van recht.

19.7 De Opdrachtgever vrijwaart MDZ voor alle aanspraken van derden, onder meer maar niet uitsluitend vanwege gevolgen van tekortkomingen waarvan de aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het bovenstaande, uitgesloten is jegens de Opdrachtgever.

20. Portfolio

20.1 MDZ is gerechtigd om de naam van de Opdrachtgever alsmede de voor deze verrichte diensten/gerealiseerde werkzaamheden en daarbij gemaakt fotomateriaal, te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten en haar portfolio. Indien de Opdrachtgever een Consument is, is MDZ niet gerechtigd om de naam te vermelden.

20.2 Indien en de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik van foto- of videomateriaal, dient dat binnen 14 dagen na ontdekking van het gebruik Schriftelijk bij MDZ te worden aangegeven. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding.

21. Overmacht

21.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MDZ onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van MDZ (tijdelijk) wordt verhinderd. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden, oorlogen, maatschappelijk onrust, hyperdeflatie/hyperinflatie, stroom- en ICT/telecom gerelateerde storingen, computervredebreuk, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers van MDZ, maar ook tekortkomingen van derden waardoor MDZ niet aan haar eigen verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen.

21.2 Indien MDZ door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden al die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk Schriftelijk te ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

21.3 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal MDZ de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

22. Eigendomsvoorbehoud

De door MDZ geleverde en al dan niet reeds gemonteerde Goederen, alsmede alle voor de werkzaamheden bestemde goederen zoals materialen of onderdelen, blijven eigendom van MDZ totdat de Opdrachtgever aan alle (betalings)verplichtingen volledig heeft voldaan ten aanzien van deze Overeenkomst maar ook ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen.

23. Retentierecht

MDZ is gerechtigd om al hetgeen door de Opdrachtgever aan MDZ is aangeleverd, alsmede hetgeen MDZ ten behoeve van de Opdrachtgever heeft vervaardigd, onder zich te houden totdat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens MDZ of aan haar gelieerde vennootschappen heeft voldaan. 

 

24.  Buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1 Indien de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voldoet en MDZ buitengerechtelijke kosten maakt teneinde de Opdrachtgever tot nakoming te bewegen en/of teneinde haar schade vergoed te krijgen, is de Opdrachtgever voor deze kosten aansprakelijk. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt in ieder geval 15 % van het financiële belang. MDZ behoudt het recht op vergoeding van haar werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten door de Opdrachtgever.

24.2 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

24.3 Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

24.4 Alle geschillen tussen MDZ en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.