Start / 2013 / maart

Maandelijkse archieven: maart 2013

Nog 22 miljoen subsidie voor zonnepanelen

De Rijksoverheid heeft nog ruim 22 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. Ruim 28,8 miljoen euro is al opgesnoept aan subsidies. De regeling loopt nog tot 28 december 2013. Bij AgentschapNL, die de regeling coördineert, zijn ruim 51 duizend aanvragen binnengekomen. Het totale budget dat sinds juli 2012 beschikbaar is 50,88 miljoen euro voor de jaren 2012 en 2013. Subsidiebedrag Voor een zonnestroom installatie met een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag vijftien procent van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van vijftien procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie. Aanvragen De subsidie heeft betrekking op zowel de zonnepanelen, de omvormer en bevestigingsmaterialen zoals kabels etc. Er wordt geen subsidie verstrekt op arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn. Aanvragen kunnen digitaal ingediend worden bij het eLoket van AgentschapNL. Subsidiestapeling? De subsidieregeling valt onder het Kaderbesluit EZ-subsidies. Dit betekent met zoveel worden dat er geen subsidies gestapeld kan worden. Subsidies worden tegen elkaar weggecijferd, en afhankelijk van het bedrag, is het subsidiebedrag vanuit het Rijk beslissend. Voorbeeld 1 Je hebt voor de subsidieregeling zonnepanelen een subsidie van 650 euro ontvangen. Daarna verstrekt je provincie een subsidie van 1.000 euro. Omdat je van de provincie 1.000 euro subsidie hebt ontvangen, wordt de subsidie van Agentschap NL op 0 euro vastgesteld en moet het teveel betaalde voorschot van 650 euro terugbetaald worden. Voorbeeld 2 U hebt voor de subsidieregeling zonnepanelen een subsidie van 573 euro ontvangen. Daarna hebt u van uw gemeente een subsidie 500 euro ontvangen. U heeft echter recht op maximaal 573 euro Omdat u van de gemeente 500 euro subsidie hebt ontvangen, wordt de subsidie van Agentschap NL op 73 euro vastgesteld. U moet u het te veel betaalde voorschot (in dit geval 500 euro) terugbetalen aan Agentschap NL. Bron: AgentschapNL Wilt u de laatste stand van zaken weten? Check dan onze speciale Zonnepanelen subsidie pagina.

Lees meer »

Run op goedkope zonnestroom

Consumenten maken gretig gebruik van gunstige omstandigheden om zonnepanelen aan te schaffen. Leveranciers van zonnepanelen melden een toeloop van zelfs hele straten en bewonerscollectieven, mede dankzij subsidie en een laag btw-tarief op plaatsing. Milieu Centraal bevestigt de toeloop op de zonnepanelen. “Het loopt storm. Een investering in zonnepanelen bespaart je op het ogenblik een hoop geld”, aldus de adviesorganisatie, die de laatste hand legt aan een berekeningsmodule. De prijs van zonnestroom komt op het ogenblik uit op circa 7 eurocent per kilowattuur, terwijl stroomproducenten 23 eurocent in rekening brengen, zo becijfert de vereniging van zonnestroomproducenten (ZPV). Volgens ZPV-voorzitter Floris Wouterlood is de terugverdientijd van circa zes jaar nog nooit zo kort geweest als nu. Dief van je portemonnee ‘Na zes jaar vermijd je je verdere leven stroomkosten. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je nu geen panelen op je dak zet”, zegt Wouterlood, wiens vereniging inmiddels 1500 particuliere leden met een zonnedak telt. In amper negen maanden tijd hebben bijna 52.000 Nederlanders gebruik gemaakt van de mogelijkheid met subsidie hun eigen elektriciteit op te wekken, zo blijkt uit nieuwe cijfers van AgentschapNL, die namens het ministerie van Economische Zaken een subsidiepot van 50 miljoen euro beheert. Het aantal zonnedaken is door de subsidieregeling verdubbeld van 50.000 naar 100.000. Dankzij de onlangs ingevoerde btw-verlaging op de installatie (van 21 naar 6 procent), de maximale overheidssubsidie van 650 euro per dak en de gedaalde prijzen voor zonnepanelen is volgens de vereniging van zonnestroomproducenten een ideale aanschafsituatie ontstaan. Importheffing Er dreigt echter wel gevaar, zegt ZPV-voorzitter Wouterlood. De EU overweegt per 1 mei een importheffing op zonnepanelen uit China in te voeren, waardoor de prijzen omhoog zullen gaan. Bovendien komt de bodem van de subsidiepot in zicht. Daarin zit nog maar 22 miljoen euro. “Daarna komt er beslist geen nieuwe regeling meer”, waarschuwt Wouterlood. “Dat hoeft ook niet, want de zonnestroom blijft ook zonder subsidie erg goedkoop. Alleen duurt het terugverdienen een of twee jaar langer.” Huishouden Een doorsnee dak met twaalf panelen kan een gemiddeld huishouden volledig van stroom voorzien. Die investering kost na aftrek van subsidie circa 4500 euro. Volgens leverancier Zonline loont het de moeite om in plaats van te sparen geld te investeren in zonnepanelen. “Zet je geld niet op de bank, maar op je dak”, zegt woordvoerster Roebyem Anders. Zij rekent voor dat een kapitaal van 5000 euro op de bank hooguit 3 procent spaarrente oplevert. Wanneer dat geld in zonnepanelen wordt gestoken, begint een huishouden na zes jaar terug te verdienen. Dat levert volgens haar een gemiddeld spaarrendement van 17 procent op, terwijl het huisgezin eveneens gevrijwaard is van stijgende energielasten. Brandgevaar De recente waarschuwing van de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor brandgevaar door zonnepanelen van Scheuten Solar heeft volgens de Zonnestroom Producenten Vereniging geen effect gehad op de huidige run op zonnestroom. “Dat gevaar bestaat in Nederland niet of nauwelijks”, aldus ZPV-voorzitter Wouterlood. “Bovendien: er vliegt ook wel eens een auto in de brand, maar we stoppen toch ook niet met …

Lees meer »

Bezoek ons op de Eigen Huis & Verbouwbeurs

Dit weekend staat MetDeZon met een zomerse stand in De Jaarbeurs in Utrecht. Naast alle informatie over zonne-energie, live-demonstraties en een gezellig gesprek, bent u ook van harte welkom voor een persoonlijk advies. Zo weet u precies wat ideaal is voor uw dak. De MetDeZon stand vind u in Hal 1 op nummer F11. Tot dit weekend?

Lees meer »

Nieuwe tool om opbrengst zonnepanelen te voorspellen

De Universiteit Utrecht ontwikkelt samen met Ecofys en KEMA een nieuwe tool om de opbrengst van zonnestroom uit PV-installaties te voorspellen. De voorspelling moet nauwkeuriger worden dan tot nu toe mogelijk is door de sensorfunctie van bestaande PV-installaties slim te benutten. Met deze nieuwe ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het kosteneffectief inpassen van de sterk toenemende productie van zonnestroom. De forecasting tool gebruikt weersvoorspellingen en meetgegevens om de hoeveelheid zonlicht te voorspellen. Uit de voorspelde hoeveelheid zonlicht bepaalt een PV-systeem model vervolgens de voorspelde opbrengst aan zonne-energie. Het meest opmerkelijke element in dit project is, dat naast satellieten en meteorologische grondstations, bestaande PV-installaties als bron voor meetgegevens worden gebruikt. De PV-installaties worden als sensor gebruikt: uit de gemeten zonnestroom kan de hoeveelheid zonlicht worden afgeleid. Door meerdere PV installaties verspreid rond een bepaalde locatie te gebruiken, kan de meteorologische toestand rondom die locatie worden bepaald. Daarmee kan ons voorspelalgoritme de verwachte hoeveelheid zonlicht voor de nabije toekomst op die plaats berekenen. Worden de gekoppelde PV-installaties uitgebreid dan wordt het ook mogelijk een voorspelling te geven voor andere locaties. Nauwkeurige voorspelling De sensorfunctie van PV installaties maakt het mogelijk de nauwkeurigheid van de voorspelling te vergroten. Terwijl het mogelijk is met grondstations en satellieten als sensoren tot enkele dagen vooruit te voorspellen met een tijdsresolutie van 1 uur, kan met de informatie van PV installaties bij een voorspelling voor de komende uren een veel hogere nauwkeurigheid (5%) en tijdresolutie (1 minuut) worden gerealiseerd. * Zonne-energie in Nederland * Sterke groei van elektriciteit door zonnepanelen * Zon * Zonne-energie in Nederland * Sterke groei van elektriciteit door zonnepanelen * Zon Sterke groei van elektriciteit door zonnepanelen Momenteel groeit de productie van elektriciteit door PV in Nederland snel. Wat opvalt, is dat er in 2009, na een periode van weinig groei, een plotselinge stijging van het geïnstalleerde PV-vermogen plaatsvindt. Een aanmerkelijk deel van deze groei heeft plaatsgevonden zonder subsidie. Dit is een teken dat `grid parity’ is bereikt, en zonne-energie dus kan concurreren met conventionele elektriciteitsbronnen bij huishoudelijk gebruik. Hiermee is de beperking van beschikbare subsidies, die eerder bepalend was voor de groei van zonnecapaciteit, weggevallen. In de komende jaren is een sterke groei mogelijk en waarschijnlijk. In Duitsland is dit effect al veel sterker te zien. De Duitse PV heeft zelfs een impact op het Nederlandse energiesysteem. Ook dit is een uitdaging waarin Solar Forecasting uitkomsten biedt. Meer PV-integratie leidt tot een noodzaak van inpassing in het elektriciteitsnet en een grotere onvoorspelbaarheid en fluctuatie van het energieaanbod. De inpassing van het extra vermogen kost geld. Een belangrijke bijdrage aan de oplossing wordt geboden door het aanbod van zonne-energie voorspelbaar te maken en door het voorspelbare aanbod van zonne-energie lokaal en regionaal zoveel mogelijk direct te gebruiken door het toepassen van demand response. Hierbij gaat het er om dat aanbod van zonne-energie slim wordt afgestemd met de energievraag en energieproductie door middel van andere energieopwek capaciteit. De ontwikkeling van een PV-voorspelmodel gebaseerd op real time data van net gekoppelde PV-installaties brengt …

Lees meer »

IEA: de Europese energierekening wordt veel te hoog

De Europese Unie produceert zelf weinig fossiele brandstoffen. Maar importeert juist steeds meer aardolie, steenkool en gas. Daar komt nog bij dat aardolie en aardgas tegenwoordig heel duur zijn. De knappe koppen van het IEA (tegenwoordig o.l.v. Maria van der Hoeven) maken zich ook zorgen over die ontwikkeling. Afgelopen week wees econoom Fatih Birol op het feit dat de Europese energierekening in 2012 opgelopen is tot bijna 400 miljard euro. Als deze trend doorzet zal de import van fossiele brandstoffen zelfs oplopen tot 500 miljard. De strekking is duidelijk: alleen als de prijs van olie en gas daalt, dan kan Europa er weer bovenop komen. Birol vergeet te vertellen dat het transport van fossiele brandstoffen ook steeds meer energie kost. Er moeten meer en steeds langere pijpleidingen worden aangelegd. Er zijn meer olietankers en bulkcarriers met steenkool nodig en ze zijn steeds langer onderweg. Een steeds groter deel van de beschikbare energie is nodig voor winning en transport. Dr. Birol noemt naast een prijsdaling geen andere oplossing voor de hoge energierekening. Die is er wel. Europa kan minder energie gaan gebruiken en op die manier de energierekening verlagen. In sommige Europese landen gebeurt dat al. In Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal daalt de aardolieconsumptie snel. Ik verwacht dat andere Europese landen dit voorbeeld zullen volgen. Daardoor zal de CO2-uitstoot in Europa verder dalen en komt de Kyoto-doelstelling binnen bereik. Bron: Cassandra Club

Lees meer »